اطلاعات تماس

ارومیه – کیلومتر 11 بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

04433459671

Info@maralrobot.com

ارسال شود