نازل

از نازل‌های سامسونگ سری CP45 در دستگاه مونتاژ برد برای عملیات برداشتن و گذاشتن قطعات استفاده شده است.

انواع نازل ها:

 

سایز 040

 

سایز 140

 

سایز 400

 

سایز 1100

 

سایز 065

 

سایز 220

 

سایز 750